OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

AO - Alternativ opplæring

Hvis du av ulike grunner ikke kan følge ordinære kurs på videregående, kan du søke på alternativ opplæring. Alternativ opplæring er et opplæringstilbud til elever med ulike utfordringer. Tilbudet er organisert i klasse/grupper med redusert elevtall. Opplæringen er definert som spesialundervisning (jmf. opplæringsloven paragraf 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag.

Hadsel videregående skole har hatt en egen avdeling for alternativ opplæring siden midten av nittitallet. Høsten 2020 flyttet vi inn i ny skole med rom/avdeling som blant annet er bygget for å ivareta elever med behov for tilrettelegging. Flotte klasserom, grupperom, skolekjøkken, opplæringsleilighet, sanserom etc.

Skolen har tilbud for elever med ulike lærevansker, som får sin opplæring i en egen tverrkompetanseklasse. Vi har en tverrfaglig tilnærming til ulike tema/fag, både i fellesfag og programfag. Skolen har mulighet for å ta inn multifunksjonshemmede elever, hvor tilbudet vil bli personlig tilrettelagt.

Hadsel videregående skole tilbyr alternativ opplæring innen følgende utdanningsprogram:

 • Studiespesialisering
 • Informasjonsteknologi og mediefag
 • Helse og oppvekst. Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet.
 • TIP. Teknologi og industrifag
 • Restaurant og matfag
 • Annet

Våre mål for elevene:

 • Styrke elevens personlige utvikling.
 • Eleven skal videreutvikle og vedlikeholde sine faglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
 • Eleven skal opplever motivasjon, mestring, trivsel, glede og tilhørighet.
 • Eleven skal lære livsmestring for å bli mest mulig selvstendig i egen livssituasjon, fritid og arbeid/dagtilbud i voksen livet.
   

Det er stor variasjon på hvordan det tilrettelegges for elevene utfra deres utfordringer, men felles for alle elevene som går hos oss er at de ikke kan følge et ordinært løp. Opplæringen tar sikte på sluttkompetanse med kompetansebevis som dokumentasjon på opplæringen. Vi har også elever som får individuelle tilrettelegginger i enkelte fag hvor de også kan få karakterer. Dette gjøres i samarbeid med eleven, foresatte og PPT. Eleven kan også ha mulighet til å gå videre som lærerkandidat, eller få tilbud om VG3 i skole.

Alle elever som begynner på et opplæringstilbud ved Hadsel VGS kartlegges i fagene matematikk, engelsk og norsk. Ut fra testene og eventuell annen dokumentasjon settes det i gang nødvendige tiltak.

Kompetansemålene i de ulike fagene tilpasses eleven, og det jobbes også mye med mål fra den overordnede delen av lærerplanen. I opplæringen blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, sosiale ferdigheter og forberedelse til fremtidig arbeid/arbeidslignende aktiviteter, bolig og fritidsaktiviteter. 

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og sakkyndige vurdering fra PPT. Utgangspunktet for vurderingen er målene i elevens IOP. Vurdering gis både skriftlig og muntlig. Sluttvurdering består av et kompetansebevis.

For at de fleste elever skal kunne nå målene i læreplanene, er opplæringen fleksibel, slik at det er mange måter å nå de ulike målene på. Fleksibel bruk av lærertimer knyttet til klasse- og gruppestørrelse, metodikk, organisering, tempo, og koblinger mellom teori og praksis er eksempler på dette.

Ansatte

Personalet består av avdelingsleder, spesialpedagoger, kontaktlærere, faglærere, miljøarbeidere og annen relevant bemanning. Personalet jobber i team rundt eleven. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev.
De ansatte er engasjerte, rause og relasjonsskapende, med blikk for hver enkel elev.